????? ?????????? ???? (HEMIFACIAL SPASM) ?? ????? ??????? ???

You may also like...

2 Responses

  1. Yashwant kumar says:

    hallelujah sari Mahima pita parmeshwar co mile

  2. suresh n sagvekar says:

    ????? ???? ?? ???? ??????? ??? ?? ???? ??? ????? ???? pastor mai gira gaya tha to mera dahina hath neechese uper nahi ho raha hai bahut dard karta hai mera hath changa karne ke liye prathana karo jai masih ki

Leave a Reply

× Live chat with MANMIN